هرچند که فضای سبز در ایران قدمت چندین هزار ساله دارد ولی وضعیت فضای سبز شهری ایران در حد مطلوب نبوده که مهمترین دلیل آن را می توان به خاطر عدم مدیریت فضای سبز شهری ذکر کرد.

پس ازبرگزاری انتخابات هیئت مدیره در آبان ماه 1395، پیش نویس برنامه راهبردی پیشنهادی هیئت مدیره انجمن با عنوان نقشه راه انجمن تا سال 1398، در 22 آذرماه سال 95 تهیه شد که به منظور همفکری بیشتر در اختیار مجمع عمومی قرار گرفت. پیشبرد هر یک از پروژه ها مستلزم تدوین ساز و کارهای اجرایی و همکاری کلیه اعضای محترم می باشد.

از منظر تاریخی، حرفه منظر همواره با چندگانگی و تعارض‌های متعدد در خصوص تعریف، عنوان، حدود عملکردی و برنامه های آموزشی دانشگاهی مواجه بوده است اما در حال حاضر فارغ از تمام تعارضات موجود، یک اصل بنیادین در راس همه تفکرات محیطی و انسانی قرار گرفته است؛ محیط و منظر عنصر جدایی ناپذیر از زیست سالم بشر است.

دوستان انجمن

حامیان اقتصادی

هنر طبیعت سگال
عمران پوشش نیکان
بسپار سازه آراد(دایاکس وود)
تدبیر شهر البرز
عنوان
عنوان َشرکت
عنوان

حامیان معنوی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان

اخبارو اطلاعیه ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران می باشد

طراحی وب سایت توسعه فناوری رایانش آتیه